Doel

Doel project Versterking Financiële Zelfredzaamheid
Doel van het project Versterking Financiële Zelfredzaamheid is dat alle (woon)begeleiders een goede financiële basiskennis hebben, waardoor:

  • financiële problematiek sneller herkend, besproken en aangepakt kan worden;
  • in een vroeg stadium een afweging gemaakt kan worden of de cliënt doorverwezen moet worden naar een extern financieel specialist, zoals de schuldhulpverlening en/of inkomensbeheer en/of bewindvoering;
  • de verschillen tussen opvangorganisaties op het gebied van financiële begeleiding minder groot worden;
  • begeleiders meer kennis opdoen over de impact van schulden op het verstandelijk vermogen van cliënten, zodat begeleiding en motivering hierop aangepast kan worden;
  • er binnen de verschillende opvangorganisaties financieel deskundigen komen om in het voortraject van de schuldhulpverlening de financiële situatie te stabiliseren. 

Hoe willen we dit bereiken?
Scholing
We willen scholing aanbieden met aandacht voor financieel-inhoudelijke kennis en vaardigheid, maar ook voor de effecten die financiële schaarste heeft op cliënten. Omdat begeleiders aangeven het lastig te vinden financiële problematiek bespreekbaar te maken, bevat de cursus tevens gesprekstechnieken om deze problematiek aan te kaarten, maar ook om cliënten te motiveren de financiële problematiek aan te pakken.

Begeleiders en deskundigen
We willen binnen de maatschappelijke opvang gaan werken met begeleiders die financiële basiskennis opbouwen en financieel deskundigen die met name bij het voortraject naar schuldhulpverlening de financiën stabiliseren. Begeleiders krijgen hiertoe een financiële basiscursus krijgen en de deskundigen een cursus voor gevorderden. 

Basiscursus en cursus gevorderden
De basiscursus richt zich op vaardigheden zoals het berekenen van het toetsingsinkomen bij de Belastingdienst, nakijken van de zorgverzekering en aanvragen van een DigiD. De cursus voor gevorderden richt zich op vaardigheden als het maken van een schuldenoverzicht, het inschatten en (eventueel) aanvragen van betalingsregelingen met feitelijk preferente schuldeisers, het verschil zien tussen incassobureau en deurwaarder, weten of er nog omstandigheden zijn die een schuldenregeling in de weg staan en het maken van een overzicht van inkomsten en uitgaven. Uiteindelijk moet deze deskundige begeleider ook adequaat kunnen doorverwijzen naar de reguliere schuldhulpverlening/ inkomensbeheer/ bewindvoering.

Bij beide cursussen zal ook de focus liggen op de gevolgen van schulden: wat doet schaarste en stress met het brein van cliënten en hoe kunnen we daarmee omgaan? Deze theorie kan op reeds bestaande cursussen Krachtgericht Werken of Motiverende Gespreksvoering worden gelegd, die al in de maatschappelijke opvang worden gegeven.

Deze cursus is ook gericht op het delen van successen. Vaak heerst bij begeleiders de gedachte dat het onderwerp financiën en schulden conflicten tussen begeleider en cliënt met zich meebrengt, waardoor het moeilijker wordt om de focus ook nog op de andere leefgebieden te kunnen leggen. Het gesprek ‘gaat dan alleen nog maar over geld’. We willen laten zien dat er met financiële begeleiding ook snel grote successen behaald kunnen worden, die de werkrelatie tussen begeleider en cliënt juist verbeteren.  

Website
Naast scholing willen we de informatie ook via deze website toegankelijk maken. Financiële kennis moet namelijk goed bijgehouden worden, want niets is zo veranderlijk als de wet- en regelgeving rondom financiën. Op deze website kan in iedere fase van de opvang (preventie- nachtopvang-crisisopvang-maatschappelijke opvang-wonen-schuldhulpverlening-nazorg) worden bekeken hoe de begeleider nog kan ondersteunen en coachen op financieel gebied.

Wijkteam
Het wijkteam heeft een belangrijke functie op het gebied van signalering en coaching richting schuldhulpverlening. 80 procent van de mensen die aankloppen bij het wijkteam heeft financiële problemen. Toch daalt sinds de decentralisatie het aantal aanvragen voor wettelijke schuldhulpverlening, terwijl het aantal mensen met financiële problemen is gestegen. Er vinden dus minder mensen de weg naar de schuldhulpverlening. We zoeken daarom samenwerking met de wijkteams en bekijken of de generalisten die daar werken wellicht ook beter geschoold kunnen worden op het herkennen en doorvragen op financiële problematiek. Ook in de preventie- en nazorgfase willen we de wijkteams meer betrokken zien bij de het traject van de cliënten met problematische schulden.

Valente is de branchevereniging voor begeleiding, participatie en veilige opvang.

Gratis nieuwsbrief ontvangen van Valente?
Meld je hier aan
Contact

Piet Mondriaanplein 25
Postbus 830, 3800 AV Amersfoort.
033 461 50 29