Financiële hulp

Er moet een continue aandacht voor schulden en armoede komen in de opvanginstellingen en beschermd wonen. Voordat er aan de slag gegaan kan worden met de financiën moeten cliënten over een bankrekening beschikken.

Een eigen betaalrekening met betaalpas is tegenwoordig onmisbaar.  Iedereen boven de 18 jaar moet kunnen beschikken over een bankrekening. Simpelweg omdat anders mensen maatschappelijk worden buitengesloten. Om dat te voorkomen hebben de Nederlandse banken in 2001 in overleg met het Ministerie van Financiën en Leger des Heils afspraken gemaakt die het mogelijk maken dat iedereen kan beschikken over een bankrekening. Ook als er schulden zijn of de cliënt dakloos is. Later hebben zich de Vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren (NVVK), Raad voor de Rechtsbijstand (Bureau Wsnp), Federatie Opvang en Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) daarbij aangesloten.

Er is recht op een basisbankrekening als de cliënt nog geen werkende bankrekening heeft en als hij

  • minimaal 18 jaar is
  • een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland of een postadres bij een erkende hulpverleningsorganisatie of overheidsinstantie heeft
  • een geldig identiteitsbewijs kan tonen.

Meer informatie: https://www.basisbankrekening.nl/

Eerste Hulp Bij Administratie                                                         

Cliënten die in de opvang binnenkomen hebben vrijwel allen te maken met schulden. Het is van groot belang dat daar z.s.m. aandacht voor is. Een aantal basis-zaken kan al vroeg worden gecheckt en er kan direct actie genomen worden. Het gaat dan om een Digid, ID of uitkering aanvragen bijvoorbeeld. Door dit soort zaken snel op te pakken wordt ervoor gezorgd, dat cliënten niet nodeloos extra financiële problemen krijgen. Ook snel doorverwijzen naar meer specialistische hulp is van belang als dat kan.

Eerste Hulp Bij Administratie

in de nachtopvang in de crisisopvang in de maatschappelijke opvang en beschermd wonen In de vrouwenopvang en ouders in de MO/ BW in begeleid wonen / omklapwoning / zelfstandige woning met begeleiding

Specialistische Hulp bij Administratie

Veel instellingen hebben zelf financiële hulpverleners in dienst. Zij worden ingezet zodra er meer specialistische vragen aan de orde zijn voor cliënten. Vaak is dit het geval. Schuldhulpverlening is een vak. De materie is complex en de gevolgen voor cliënten groot. Ook wanneer er buiten de instellingen specialisten voor onze cliënt-groep actief zijn is het van belang dat zij tijdig worden ingeschakeld en weten hoe om te gaan met deze cliënten. 

Specialistische Hulp Bij Administratie

Specialistische Hulp MO / BW Specialistische hulp vrouwenopvang en ouders in MO/ BW Specialistische hulp zelfstandig wonen met begeleiding

Life events & Administratie

Inmiddels heeft onderzoek aangetoond, dat schulden enorm impact hebben op het functioneren van mensen. Denk aan stress-sensitieve dienstverlening (Hogeschool Utrecht, Nadja Jungmann en Tamara Madern) die noodzakelijk is. Ook life events hebben aantoonbaar invloed op de problemen van mensen en het ontstaan van schulden. Het is daarom van belang hier bij stil te staan in de begeleiding van mensen.

Life events & Administratie

Overlijden van partner Echtscheiding Persoonlijk letsel of ziekte Ontslag of niet verlengen tijdelijk contract Verhuizing Kind krijgen Samenwonen Mijn kind wordt 18 jaar Verhuizen van de Maatschappelijke Opvang naar een zelfstandige woning Van uitkering naar werk

Intake

Er bestaat geen uniforme intake voor alle instellingen MO en BW. Vaak bevat deze natuurlijk wel gelijke elementen omdat de cliënten vergelijkbare problematiek kennen. Echter, kan vaak ook nog een lokale component van belang zijn. (Bij welke instanties bent u geweest, specifieke lokale afspraken checken etc.)

Toch zal een aantal vragen of variaties daarop gesteld moeten worden om in kaart te brengen welke problemen de cliënt heeft. Bijgaande intake (in samenwerking met Tussenvoorziening Utrecht vormgegeven) biedt een kader waaruit geput kan worden. Hier worden enkele varianten aangeboden waaruit geput kan worden : met name de aandacht voor zaken als Laaggeletterdheid en LVB is van belang.

Basis intake

Financiele intake maatschappelijke opvang beschermd wonen Financiële intake vrouwenopvang en ouders in de MO/BW Financiele Intake zelfstandig wonen met begeleiding


Specialistische intake

Financiele Intake specialistische hulp maatschappelijke opvang beschermd wonen Financiële intake specialistische hulp vrouwenopvang en ouders in de MO/BW Financiele Intake specialistische hulp zelfstandige wonen

Federatie Opvang is de branchevereniging voor opvang, beschermd wonen en aanpak huiselijk geweld.

Gratis nieuwsbrief ontvangen van Federatie Opvang
Meld je hier aan
Contact

Piet Mondriaanplein 25
Postbus 830, 3800 AV Amersfoort.
033 461 50 29