Specialistische Hulp Bij Administratie Vrouwenopvang en ouders in MO/BW

Uitvoer: De financieel specialist werkt op basis van een door cliënt getekende machtiging. Deze gaat de volgende zaken regelen:

1. Overzicht inkomen en uitgaven

Budgetplaatje (Download hier)

Het is belangrijk om een overzicht van de inkomsten en uitgaven te maken, zodat direct gezien kan worden of alle vaste lasten afgeschreven kunnen worden en welk bedrag cliënt te besteden heeft.

Aandachtspunten:

  • Voor gemeentelijke- en waterschapsbelasting kan er mogelijk kwijtschelding aangevraagd worden, afhankelijk van de hoogte van het inkomen.
    Meer informatie: zie website van betreffende gemeente.

  • Sommige inkomsten en uitgaven worden niet per maand ontvangen of betaald. Denk hierbij aan loon via een uitzendbureau dat per week wordt ontvangen of het eigen risico van de zorgverzekering. Deze bedragen worden omgerekend naar maandbedragen.

  • vergeet niet de eigen bijdrage vrouwenopvang in het budgetoverzicht mee te nemen

2. Controleren inkomensvoorzieningen

Nadat het budgetoverzicht is gemaakt kan snel inzicht verkregen worden in de inkomsten. Mogelijk zijn er nog voorzieningen die de cliënt zelf nog niet aangevraagd heeft. Let er met name op dat het inkomen niet onder de norm van de participatiewet valt, want dan heeft de cliënt mogelijk recht op een aanvullende uitkering. De actuele normen Participatiewet zijn te vinden op www.rijksoverheid.nl

3. Controleer de hoogte van het toetsingsinkomen bij de Belastingdienst

Bij het aanvragen van Toeslagen moet een schatting worden gemaakt van het inkomen van het lopende jaar. Deze schatting wordt vaak te laag doorgegeven, waardoor mensen aan het einde van het jaar moeten terugbetalen. Het is daarom van belang om dit te controleren. Het toetsingsinkomen in het totaal verdiende bruto bedrag inclusief vakantiegeld van het lopende jaar.

Soms worden in de vrouwenopvang cliënten ten onrechte aangemerkt als toeslagpartners, omdat ze op hetzelfde adres in geschreven staan. Wees hier alert op.

Meer informatie: www.toeslagen.nl

4. Inschrijven woningnet

Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning moet de cliënt ingeschreven staan bij woningnet. Bij acceptatie van een woning wordt gekeken naar de wachtduur. Het is daarom van belang de cliënt op tijd in te schijven. Inschrijfkosten bedragen 30,- euro en verlengingskosten 9,- euro per jaar.

Meer informatie: www.woningnet.nl

5. Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren aanvragen

Het belang van de aansprakelijkheidsverzekering wordt vaak over het hoofd gezien. Toch is het één van de belangrijke verzekeringen om af te sluiten. De cliënt kan namelijk aansprakelijk worden gesteld voor zeer hoge kosten die voortvloeien uit bijvoorbeeld een ongeval met een fiets. De kosten voor deze verzekering zijn relatief laag: tussen de 2,- euro en 6,- euro per maand. De verzekering is via verschillende maatschappijen af te sluiten, maar ook bij de bank waar de cliënt zijn betaalrekening heeft afgesloten.

6. Juridische hulp bij echtscheiding

Wanneer er sprake is van een niet afgeronde echtscheiding is het van belang dit zo snel mogelijk te regelen. Wanneer er sprake is van een huwelijk in gemeenschap van goederen is de cliënt namelijk ook verantwoordelijk voor de schulden die de partner veroorzaakt.

Kijk voor meer informatie en juridisch advies op: www.juridischloket.nl

7. Controleren eigen bijdrage langdurige zorg

De Wlz is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. De cliënt betaalt voor Wlz-zorg een eigen bijdrage aan het CAK. De hoogte hiervan is gebaseerd op het inkomen van twee jaar eerder. Wanneer het inkomen intussen lager is geworden kan een aanpassing aangevraagd worden.

Meer informatie: www.hetcak.nl

10. Eigen bijdrage CAK: laatste 6 maanden lager

Wanneer een cliënt gaat uitstromen uit de opvang/BW kan er een verklaring ‘terugkeer naar zelfstandig wonen’ worden aangevraagd’, waarna de cliënt de laatste 6 maanden weer de lage eigen bijdrage gaat betalen. Bespreek met de cliënt dat dit geld gespaard moet worden voor bijvoorbeeld de eerste maand huur.

Meer informatie: www.hetcak.nl

13. Kindgebonden budget nakijken

(Alleenstaande) ouders kunnen vaak kindgebonden budget krijgen. Dit is een toeslag van de Belastingdienst. In de meeste gevallen hoeft dit niet aangevraagd te worden, maar krijgt de ouder vanzelf bericht van de Belastingdienst. Controleer of dit inderdaad is gebeurt en kijk het toetsingsinkomen na dat geregistreerd staat bij de Belastingdienst. 

Voor aanvragen en meer informatie; kijk op www.toeslagen.nl 

16. Bijzondere bijstand babyuitzet

In sommige gemeenten kan er bijzondere bijstand aangevraagd worden voor de babyuitzet, als gift of als lening. 

Voor aanvragen en meer informatie: kijk op de website van jouw gemeente. 

17. Ouderbijdrage voor school

De hoogte van deze bijdrage kan per school verschillen. Bij het bepalen van het bedrag kunnen scholen rekening houden met uw inkomen. Veel scholen kennen een kortings- of kwijtscheldingsregeling. Ook is gespreid betalen vaak mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met de decaan van de school. Kijk voor meer informatie ook op www.nibud.nl

18. Vergoeding psychologische hulp

Sinds 2014 wordt psychologische hulp volledig vergoed uit het basispakket. Er geldt dus geen eigen bijdrage voor psychologische hulp. Wel moet eerst een verwijsbrief van de huisarts verkregen worden om behandeling door een psycholoog vergoed te krijgen. Ook moet er rekening mee gehouden worden dat de kosten voor de behandeling voor psychische problemen verrekend worden met het eigen risico.

19. Vergoeding aanvullende zorgverzekering

Er zijn bepaalde zaken die wellicht een psychisch karakter hebben, maar die niet worden vergoed van de basis- of specialistische GGZ. Voorziening en vergoeding van deze zorg kan vaak wel geschieden via de huisarts of een andere wet, zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of Jeugdwet. Neem hiervoor contact op met de huisarts en de gemeente.

21. Controleren beslag

Wanneer en beslag ligt op inkomen, toeslagen of bankrekening moet er gekeken worden of de beslagvrije voet van toepassing is. De beslagvrije voet is het deel van het inkomen dat mensen nodig hebben om de vaste lasten en de boodschappen van te betalen en is dus niet vatbaar voor beslag. Op de website van schuldinfo kan nagegaan worden of het beslag te hoog is en staan ook voorbeeldbrieven die in dat geval verstuurd kunnen worden.

Beslag op de inboedel is bedoeld om uiteindelijk de goederen te verkopen om daarmee de schuld te voldoen. Dit mag alleen wanneer de waarde van de verkoop voldoende is om een substantieel deel van de vordering te kunnen voldoen.

Meer informatie: www.schuldinfo.nl

22. Feitelijk preferente schuldeisers

Met sommige schulden moet direct iets gebeuren, omdat deze urgent zijn en niet kunnen wachten tot de schuldhulpverlening.

Wanneer er schulden zijn bij de vaste lasten (huur, zorgverzekering, gas, water, energie etc) moet daar indien mogelijk een betalingsregeling mee gestart worden.

Wanneer de cliënt CJIB boetes heeft kan geprobeerd worden om hier ook een regeling voor af te sluiten, aangezien het CJIB een extra dwangmiddel heeft: gijzeling.

Wanneer er fraudevordering bij overheidsinstanties zijn gemaakt kan hiervoor ook een regeling worden afgesproken, aangezien deze in sommige gevallen niet meegenomen kunnen worden in een schuldenregeling en dus van te voren moeten worden afgelost. Als laatste kan er ook een regeling worden afgesproken met de vorige woningbouwvereniging, zodat doorstroom naar een zelfstandige woning versnelt kan plaatsvinden.

23. Individuele inkomenstoeslag

De individuele inkomenstoeslag is bedoeld als aanvulling op het inkomen voor het doen van grote noodzakelijke uitgaven. Bijvoorbeeld om een koelkast, eettafel of bankstel te kopen. Deze is voor de minima eens per jaar aan te vragen bij de gemeente waar ze woonachtig zijn.

Meer informatie: zie website betreffende gemeente.

24. Verschil incassobureau / deurwaarder

Bij het inventariseren van de schulden is het belangrijk om het verschil tussen een incassobureau en gerechtsdeurwaarder te weten. De gerechtsdeurwaarder heeft de bevoegdheid om vonnis tbv beslag te halen. Een incassobureau heeft geen mogelijkheid tot beslaglegging.

Meer informatie: www.schuldinfo.nl

25. Geen onnodige betalingsregelingen treffen

Vaak worden er door de cliënt betalingsafspraken gemaakt met de schuldeisers die de meeste brieven stuurt of de meest dreigende taal hanteert. Controleer in het budgetoverzicht of dit inderdaad het geval is. Wanneer de cliënt zal worden aangemeld bij de schuldhulpverlening heeft het de voorkeur alleen betalingsafspraken te maken met de feitelijk preferente schuldeiser.

28. Controleren passende zorgverzekering

Zorgkosten kunnen een grote uitgaven zijn. Bespreek met de cliënt wat hij/zij nodig heeft in een zorgverzekering. Vergelijk de zorgverzekeringen en sluit indien nodig een passende aanvullende verzekering af. De meeste gemeente bieden ook een collectieve zorgverzekering aan voor de minima. Meer informatie: https://www.zorgwijzer.nl/

29. Voorwaarden schuldhulpverlening

Uitleg principe van schuldhulpverlening

Om een snelle aanmelding bij de gemeentelijke schuldhulpverlening mogelijk te maken is het goed om de voorwaarden alvast met de cliënt door te nemen en te inventariseren of cliënt inderdaad voldoet aan deze voorwaarden (downloadbare lijst). Aan een minnelijke of wettelijke schuldenregeling zijn veel voorwaarden verbonden en is lang niet voor iedereen een optie. Het is daarom goed de cliënt voor te bereiden om wat er komen gaat. Client moet zich gedurende het gehele traject aan de voorwaarden behouden, moet informatie verstrekken aan de bewindvoerder en voldoen aan de inspanningsverplichting. Uiteindelijk zal er na drie jaar gekeken worden of cliënt zich inderdaad aan de voorwaarden heeft gehouden en kan de rechter kwijtschelding verlenen voor het restant van de overgebleven schuldenlast.

30. Aanvragen bijzondere bijstand

Via de gemeente is het mogelijk om bijzondere bijstand aan te vragen voor specifieke doelen zoals woninginrichting of babyuitzet. Het verschilt per gemeente of dit bedrag als gift of als lening wordt verstrekt.

Meer informatie: zie website gemeente/ bijzondere bijstand.

Valente is de branchevereniging voor begeleiding, participatie en veilige opvang.

Gratis nieuwsbrief ontvangen van Valente?
Meld je hier aan
Contact

Piet Mondriaanplein 25
Postbus 830, 3800 AV Amersfoort.
033 461 50 29