Richard Henken van Kwintes

‘Gemeenten en zorgverleners moeten meer naar elkaar toe groeien’

Richard Henken

Coördinator Budgetcoaching & Budgetbeheer

Print Friendly and PDF

Stichting Kwintes (www.kwintes.nl) startte met budgetcoaching in 2011. De financieel-administratieve problematiek onder hun cliënten werd almaar complexer. Voor een behoorlijk deel van hen werd bewindvoering aangevraagd. Die trend wilde men doorbreken met budgetcoaching, gecombineerd met budgetbeheer. Richard Henken, coördinator Budgetcoaching & Budgetbeheer, licht toe: ‘Waar nog vrijwillige financiële begeleiding mogelijk is, moet je dat ook doen. Begeleid cliënten naar een situatie waarin ze weer in hun kracht komen!’


Steeds meer cliënten onder bewind, dat zag men bij Kwintes helemaal niet zitten. Richard: ‘Bewindvoering is een zwaar middel – zowel voor de cliënt als voor de gemeente. Dat moet je alleen inzetten als het echt nodig is. Wij vinden: kijk naar de mens, zie wat hij aankan en pas daar je begeleiding op aan. Als je iemand met vrijwillige begeleiding, met eigen inbreng en keuzes van de persoon in kwestie nog in het goede spoor kunt krijgen, moet je er alles aan doen om dat voor elkaar te krijgen.’

Gemeenten
Ook voor gemeenten is het efficiënter als het zo kan, meent Richard.’ Vrijwillige begeleiding met budgetbeheer zolang als nodig hoeft niet duurder te zijn en heeft een einddatum, aldus Richard. Daardoor is het over het gehele traject genomen goedkoper. ‘Het past bovendien in het streven van iedere gemeente om burgers zo veel mogelijk zelfredzaam te laten functioneren. En lukt het niet binnen een vrijwillig kader, dan kun je altijd nog overgaan op bewindvoering.’

Specialisten
Omdat de materie de reguliere begeleiders boven de pet begon te groeien, wilde Kwintes financieel specialisten in de teams stationeren om de meer complexe problemen aan te pakken. En zo werd in 2011 budgetcoaching met budgetbeheer ingevoerd. Richard: ‘Budgetcoaching zetten we pas in als het echt nodig is. De insteek is dat de persoonlijk begeleiders de basale financiële begeleiding als onderdeel van het hele begeleidingstraject doen. Dat gaat in heel veel gevallen prima. Zij moeten wel voldoende toegerust zijn om die basisbegeleiding te kunnen bieden. Dat is heel belangrijk, ook met het oog op vroegsignalering. Loopt het echter uit de hand, wordt het te complex of schaadt het de relatie begeleider – cliënt, dan wordt een budgetcoach ingeschakeld. Die neemt de financiële begeleiding op zich en voert het budgetbeheer. Hij gaat daarmee door totdat de cliënt stabiel is, zijn schulden onder controle heeft en zelfstandig zijn budget kan beheren.’

Meer informatie

Budgetcoaching bij Kwintes

Het Kwintes-budgetcoachingtraject heeft drie doelen:

  1. financiële stabiliteit (voldoende inkomsten en een passend uitgavenpatroon);
  2. schulden stabiliseren en/of oplossen (problematische schulden begeleiden we door naar de gemeentelijke schuldhulpverlening);
  3. de cliënt kan weer zelfstandig beheer uitvoeren.

Budgetbeheer houdt in dat inkomsten op een beheerrekening binnenkomen, beheerd door de budgetcoach. Alle uitgaven worden via deze beheerrekening betaald. Zo ontstaat stabilisatie in het betalen van alle (maandelijkse) lasten en het te besteden eigen (huishoud)geld.
Budgetplan gemaakt door de budgetcoach met de cliënt. Hierin staat welke inkomsten en welke uitgaven er zijn. Er staat in hoeveel (leef)- geld er naar de cliënt wordt gestort voor huishouden en vrije besteding.
Tijdslijn om deze doelen te bereiken is 24 maanden. Soms moet worden verlengd, soms is structurele overname van financiën nodig. De budgetcoach begeleidt de cliënt naar een vrijwilliger, familielid of bewindvoerder die de cliënt blijvend begeleidt of het beheer structureel uitvoert.

Regie
Budgetcoaches worden in verschillende situaties ingezet. Zo worden zij vaak ingezet door persoonlijk begeleiders voor interne cliënten. Richard: ‘De persoonlijk begeleider houdt dan de regie en heeft het totaaloverzicht. Dat moet wel, want er zijn ook op andere leefgebieden doelen te behalen! Het komt ook voor dat de begeleider zich terugtrekt omdat zijn doelen zijn behaald, maar dat er nog wel financiële begeleiding nodig blijft: ‘Dan gaat de budgetcoach door zolang dat nodig is.’

Daarnaast werkt Kwintes in diverse gemeente nauw samen met  sociale wijkteams. Het wijkteam kan in deze samenwerking een traject budgetcoaching met budgetbeheer bij Kwintes inzetten met een drieledig doel: financiële stabilisatie, oplossen van het schuldenprobleem en coaching naar zelfstandigheid. Richard: ‘Ook dan zie je regelmatig dat de budgetcoach als enige professionele begeleider overblijft. Het is mooi om te zien als er gaandeweg steeds minder begeleiding nodig is.’

Affiniteit met financiën
De budgetcoaches bij Kwintes hebben bij voorkeur een achtergrond als maatschappelijk werker met extra financieel-administratieve bagage. Richard: ‘Basiskennis van en begrip voor de doelgroep is essentieel. Begeleiding en coaching van cliënten staat immers voorop, budgetbeheer moet dat ondersteunen – niet de boventoon voeren. Het gaat immers om een groep die toch veelal kampt met multiproblematiek zoals verslaving, psychiatrische aandoeningen, dakloosheid, enzovoort, en dus op al die fronten begeleiding nodig heeft. Veel van onze budgetcoaches zijn dan ook doorgestroomde persoonlijk begeleiders met affiniteit met financiën. Die affiniteit ontwikkelen we verder met scholing, zodat zij naast specialist op het begeleidingsvlak ook financieel expert worden.’

Kostenreductie
Kwintes streeft ernaar een budgetcoachingstraject in 24 maanden af te ronden. Richard: ’24 maanden is een streefperiode, het is goed om samen met de cliënt een punt op de horizon te zetten. Maar als het na twee jaar nog niet klaar is, kun je iemand niet laten gaan. In sommige dossiers is een verlenging van het traject nodig om de gestelde doelen te kunnen bereiken.’ Voor sommige cliënten is zelfstandigheid te hoog gegrepen, aldus Richard. Dan  moet er gekozen kunnen worden voor een structurelere vorm van financiële hulpverlening:  ‘Soms kan dit met een structureel traject budgetbeheer, in andere gevallen is toch bewindvoering een passende structurele oplossing. In zulke moeilijke dossiers zorgen wij in elk geval wel dat de financiën stabiel worden en zelfstandig wonen weer mogelijk wordt.’

Ook als algehele zelfstandigheid niet geheel haalbaar blijkt, behaalt Kwintes wel een belangrijk doel in de zin van kostenreductie voor gemeente, aldus Richard: ‘Mensen kunnen weer zelfstandig wonen, ook al is een deel van de zorg structureel. Het budgetbeheer dat we dan nog bieden kan tegen een laag tarief, omdat we het alleen nog hoeven bij te houden. Zo houden we deze groep cliënten toch ook nog enigszins in het vizier. En andersom zijn wij nog zichtbaar voor de cliënt.’  

Betere samenwerking
Kwintes is actief in meerdere gemeenten, waarmee zij op verschillende manieren samenwerkt. Richard: ‘Wij werken graag samen met andere zorgaanbieders en bijvoorbeeld de gemeentelijke schuldhulpverlening. Kwintes gelooft in een integrale en inclusieve dienstverlening, zeker als het gaat om de aanpak van financiële problematiek. We hebben elkaar nodig!’ Als er een saneringstraject nodig is, zoekt Kwintes de samenwerking met de gemeentelijke schuldhulpverlening, waarbij Kwintes de begeleiding op alle andere leefgebieden doet, en de gemeente de sanering. Deze samenwerking zou wat Richard betreft nog wel wat beter kunnen: ‘Gemeenten en zorgverleners moeten meer naar elkaar toe groeien. We moeten elkaar beter weten te vinden, makkelijker bij elkaar naar binnen lopen en er meer aan doen om elkaar te ontdekken, te weten wie waar goed in is en welke middelen het beste passen. Zo werken we naar een effectievere en inclusievere manier van samenwerken en doorverwijzen, waardoor de burger de beste zorg krijgt als het gaat om financiële problematiek.’ 

Nazorg
Het voorkomen van terugval van cliënten vindt Richard een lastig onderwerp: ‘Onze doelgroep bestaat uit mensen met psychiatrische problematiek. Die geven wij de specialistische begeleiding die daar bij hoort. Zijn wij klaar met een traject, dan geven wij de cliënt mee waar hij terechtkan met vragen, twijfels, ingewikkelde formulieren waar hij niet uitkomt enzovoort. Het sociaal wijkteam, een vrijwilligersorganisatie of een ‘papierwinkel’ zijn daarvoor de aangewezen plekken.’ Er zijn situaties waar een traject opnieuw ingezet wordt. Richard: ‘In die gevallen wordt nauwkeurig besproken hoe financiële stabiliteit ook op de langere termijn toch structureel geborgd kan worden.’

 

Valente is de branchevereniging voor begeleiding, participatie en veilige opvang.

Gratis nieuwsbrief ontvangen van Valente?
Meld je hier aan
Contact

Piet Mondriaanplein 25
Postbus 830, 3800 AV Amersfoort.
033 461 50 29