Landelijk werken aan betere schuldhulpverlening

Schouders Eronder

Christophe Geuskens

Projectleider

Print Friendly and PDF

Schouders Eronder is een landelijk programma gericht op verbetering van de schuldhulpverlening in Nederland. Daarvoor wil men onder meer kennis en vakmanschap vergroten van iedereen die een rol heeft in het signaleren, voorkomen en oplossen van schulden. Schouders Eronder is een samenwerkingsverband van Divosa, Landelijke Cliëntenraad, NVVK, Sociaal Werk Nederland en de VNG.

Binnen enkele jaren moet iedereen binnen de schuldhulpverlening kunnen werken met de beste methoden, vindt Schouders Eronder, zodat er zo veel mogelijk mensen met schulden zo goed mogelijk geholpen kunnen worden. Het programma focust op vier punten:

  1. Lerende organisatie
  2. Onderzoek en innovatie
  3. Kennis opdoen, delen en ontwikkelen
  4. Scholing 

1. Lerende organisatie
In een ‘lerende organisatie’ krijgen hulpverleners de ruimte zich aan te passen aan een wereld die voortdurend verandert. Ze laten zich scholen, blijven zich ontwikkelen en nemen eigen initiatief. Organisaties kunnen van elkaar leren door zich met elkaar te vergelijken. Dit kan via benchmarken en benchlearnen: door gegevens uit de uitvoeringspraktijk uit te wisselen (bijv. over in- en uitstroom van klanten) en het gesprek over de aanpak te voeren, kunnen zij goede werkwijzen van elkaar overnemen.

Alle gemeenten doen mee
De bedoeling is dat voor het einde van 2018 in ieder geval honderd gemeenten aan het professionaliseringsprogramma gecommiteerd zijn. Door de groep elk jaar met 95 gemeenten uit te breiden, doen binnen een paar jaar alle gemeenten mee aan het programma.

Lokale gangmakers
In de deelnemende gemeenten zijn ‘lokale gangmakers’ aangesteld; zij zijn goed bekend met de lokale keten, kunnen goed schakelen tussen de verschillende niveaus en hebben invloed. Zij zorgen ervoor dat de hele organisatie meeprofessionaliseert naar een hulpverlening waarbij zo veel mogelijk mensen met schulden gebaat zijn. 

Blijven leren
Schouders Eronder stimuleert kennisuitwisseling en samenwerkingen tussen verschillende organisaties. Dat vraagt om lerende organisaties die hun dienstverlening steeds aanpassen aan de veranderende omgeving. En het vraagt om lokale gangmakers die de kennis en kunde van de verschillende samenwerkingspartners verbinden en versterken.

Wetenschappelijke kennis wordt vertaald naar de praktijk en andersom. Het programma legt de focus op kennis over gedrag en gedragsbeïnvloeding. Met hogescholen wordt een post-initiële ingangsopleiding ontwikkeld; het curriculum wordt herzien, bijscholing volgt.

Ook komt er een onderzoeksagenda in samenwerking met hogescholen en universiteiten. Daarbij is er veel aandacht voor goed werkende interventies in de praktijk.

Wat werkt?
Effectieve werkwijzen, inspirerende voorbeelden en unieke samenwerkingsverbanden krijgen een podium binnen het programma en worden landelijk gedeeld. ‘Schouders Eronder’ zal de schuldhulpverleningssector ondersteunen bij het gebruik van slimme methodes, onder andere door de ontwikkeling van toolkits, zelfscans en apps en door het stimuleren van benchlearning.

Meer informatie

Voor meer informatie over Schouders Eronder neem je contact op met het projectteam.  Kijk ook onder Hulpmiddelen voor diverse tools uit Schouders Eronder.

2. Onderzoek & Innovatie
Vernieuwing vereist onderzoek. Wat werkt goed voor welke doelgroep? En wat kunnen we bijvoorbeeld van het buitenland leren? De vertaalslag van de wetenschap naar de praktijk blijkt vaak lastig. In deze lijn gaan uitvoerders van de schuldhulpverlening samenwerken met wetenschappers om de aansluiting te verbeteren en inventariseren de kennisbehoefte in de praktijk.

Voor een deel is de kennis er al. We weten die alleen niet altijd te vinden en de theorie is niet altijd zo vertaald dat deze direct toegepast kan worden. Daarom worden de schouders Eronder gezet om de bestaande inzichten breder beschikbaar te maken. Ook gaat men op zoek naar bewezen effectieve interventies in andere werkvelden of het buitenland en vertalen deze naar de praktijk van de schuldhulpverlening. Met onderzoeksbudget zal wetenschappelijk en toegepast onderzoek ook daadwerkelijk plaatsvinden. En dankzij een ‘impulsbudget’ kunnen effectieve interventies in de praktijk uitgezet worden. 

3. Kennis opdoen, delen en ontwikkelen
Hoe weet je als schuldhulpverlener of je effectief bezig bent en hoe je je eigen effectiviteit kunt verbeteren? Hoe zorg je ervoor dat de hulp toegankelijk is en snelle toegang is gegarandeerd? Dit zijn enkele vragen die onder veel schuldhulpverleners leven en waarmee Schouders Eronder aan de slag gaat. 

Masterclasses, leercirkels en kennisateliers
Door leerlijnen te ontwikkelen die terugkomen in bijvoorbeeld masterclasses, leercirkels en kennisateliers, komt er ruimte voor zowel kennis van experts, het delen van elkaars ervaringen als wetenschappelijke inbreng. Kennis over hoe de hulp beter kan bestaat al deels, maar is niet altijd voor iedereen te vinden. Door kennis te bundelen, te vertalen en te digitaliseren moet die voortaan voor iedereen binnen de schuldhulpverlening te raadplegen zijn. Tot eind 2018 staan er 28 kennisbijeenkomsten in het hele land gepland waar ervaringen uitgewisseld kunnen worden. Op zo’n bijeenkomst kunnen bewezen effectieve instrumenten met elkaar gedeeld worden. Bovendien kan de bijeenkomst een startpunt zijn voor nieuw te ontwikkelen kennis. Om van de laatste stand van zaken op de hoogte te blijven, ligt er een plan voor een Schuldhulpverlenings-bundle.

SHV Bundle
De ‘SHV Bundle’ doet aan de digitale nieuwskiosk Blendle denken, maar is veel meer toegespitst op de behoeften uit de schuldhulppraktijk. Een redactie gaat ervoor zorgen dat op de SHV Bundle nieuws, literatuur en ontwikkelingen op aantrekkelijke en toegankelijke wijzen te vinden zijn. Om te peilen in hoeverre de SHV Bundle daadwerkelijk in de behoefte voorziet, zal een testgroep er het eerste kalenderjaar gratis gebruik van kunnen maken. Blijkt het een succes, dan wordt het daarna mogelijk een betaalde service.

4. Scholing
Er is geen opleiding die specifiek opleidt tot schuldhulpverleners. Daar wil Schouders Eronder iets aan doen. In samenwerking met hogescholen en voortbouwend op de onderwijsvormen die er al zijn, komt er een basisopleiding schuldhulpverlening. Op termijn kan dit uitgroeien tot een master-opleiding waaraan ook professionals kunnen deelnemen. Wat betreft bijscholing bestaat er al een groot aanbod, maar daar wordt tot nu toe beperkt gebruik van gemaakt. Het programma wil onderzoeken of het aanbod toereikend genoeg is en hoe mensen meer geprikkeld kunnen worden om zich bij te scholen. Samen met diverse opleiders in de markt zal het aanbod beter afgestemd worden met de wensen van de doelgroep.

Valente is de branchevereniging voor begeleiding, participatie en veilige opvang.

Gratis nieuwsbrief ontvangen van Valente?
Meld je hier aan
Contact

Piet Mondriaanplein 25
Postbus 830, 3800 AV Amersfoort.
033 461 50 29