Schulden in opvang en beschermd wonen, tussenrapportage project “Financiële Zelfredzaamheid”

Het overgrote deel van de cliënten in de maatschappelijke opvang of beschermd wonen heeft schulden (percentages variëren van 80-95% van de cliënten) variërend van € 20.000,- tot zelfs € 100.000,-. Hoe komt het zover? In de tussenrapportage van het project “Financiële Zelfredzaamheid" van de Federatie Opvang de bevindingen uit een Quick Scan onder de leden.

Systeem veroorzaakt problemen
Er is fundamenteel iets mis met het systeem. Het toeslagenstelsel zorgt voor miljarden aan schuld, de overheid heeft zich opgesteld als intolerante schuldeiser en het schuldensysteem is geënt op wantrouwen richting de schuldenaar. Bij cliënten is vaak sprake van een licht verstandelijke beperking (LVB) of laaggeletterdheid. Zij ervaren enorme stress door de financiële problemen. Dit proces beschrijven Mullainathan en Shafir in hun onderzoek naar schaarste. Bovendien wordt in de praktijk te weinig vroegtijdig ingegrepen (zie artikel in Sociaal bestek).

Situatie bij opname in opvang en beschermd wonen
Wanneer mensen eenmaal in de opvang of beschermd wonen binnenkomen, is de situatie ernstig.  Wanneer een cliënt een problematische schuld heeft opgebouwd, is het bijna onmogelijk om hier zelfstandig nog uit te komen en is financiële hulpverlening noodzakelijk.  Maar er bestaan forse drempels om toegang te krijgen tot de reguliere schuldhulpverlening voor deze groep. Er bestaat daarmee een kloof tussen onze instellingen en de reguliere schuldhulpverlening. Deze kloof kan alleen gedicht worden, wanneer aan beide zijden van de kloof bewogen wordt. Dit komt uit een gehouden Quick Scan onder onze professionals naar voren. In de opvang en beschermd wonen ontbreekt het bij begeleiders nog vaak aan basiskennis van financiële hulpverlening. Daardoor kan ook niet direct “eerste hulp” geboden worden. Natuurlijk is er een groot aantal organisaties waar gedegen financiële hulp wordt geboden. Toch kan de kennis aan de basis verbeteren, blijkt uit genoemde Quick Scan en interviews. (zie tussenrapportage van het project ‘Versterking Financiële Zelfredzaamheid’)
We willen iedereen die heeft meegewerkt aan de Quick scan en interviews hartelijk danken voor alle nuttige informatie die we mochten ontvangen.

Project ‘Versterking Financiële Zelfredzaamheid’
Het Project “Versterking Financiële Zelfredzaamheid” wil, samen met deze professionals in de instellingen, inzetten op het verbeteren van deze basiskennis. Het project wil daarom kennis en tools aanbieden die professionals handvatten bieden. Zo wordt nu gewerkt aan een “procesmodel” waarin wordt benoemd welke fasen cliënten doorlopen en welke hulpverlening en bijbehorende “financiële” kennis daarbij nodig is. Er wordt ingezet op het zo snel mogelijk helder krijgen van de problemen en het oppakken van zaken met/voor een cliënt “eerste hulp bij administratie”. Dit doen we vanzelfsprekend zoveel mogelijk in samenwerking met relevante partners. Zo zal in januari een expertmeeting worden georganiseerd met professionals van de leden van de Federatie Opvang en instellingen die aangesloten zijn bij de NVVK, om het ontwikkelde procesmodel te laten toetsen op bruikbaarheid.

Magazine
In het voorjaar 2018 zal ook een magazine verschijnen geheel gewijd aan de problematiek van schulden, met interviews van cliënten, professionals en deskundigen van buiten de sector. Tenslotte is het goed te melden dat we samenwerken met het project van Fier waarin specifiek de (extra) problemen die slachtoffers van huiselijk geweld ondervinden als het gaat om armoede en schulden, worden onderzocht. We zullen de opgedane kennis zoveel mogelijk bundelen en gezamenlijk verder uitwerken.

Voor vragen over dit project kan contact worden opgenomen met Karen van Brunschot, k.vanbrunschot@opvang.nl of Marthe Riemeijer, martheriemeijer@tussenvoorziening.nl

Valente is de branchevereniging voor begeleiding, participatie en veilige opvang.

Gratis nieuwsbrief ontvangen van Valente?
Meld je hier aan
Contact

Piet Mondriaanplein 25
Postbus 830, 3800 AV Amersfoort.
033 461 50 29