Lesprogramma ‘EHBA basiscursus’: Vergroten Financiële Zelfredzaamheid cliënten in de Opvang

1. Waarom een training “Basiskennis Financiën” ?

Beste professional, 

 Schulden behoren tot de belangrijkste problemen van mensen in de opvang en beschermd wonen. Zo’n 90% van de cliënten in de opvang heeft schulden die vaak 20.000 tot 40.000 euro kunnen bedragen. Dit afgezet tegen een inkomen dat minimaal is, leidt dit tot vaak uitzichtloze situaties. Problemen als licht verstandelijke beperking (LVB) en laaggeletterdheid leiden ertoe dat mensen de weg niet vinden in onze complexe maatschappij. Dat leidt niet alleen tot schulden, maar ook tot het vervolgens niet vinden van de juiste hulp als je eenmaal schulden hebt. Want hoe pak je dat aan? En is die hulp ook voorhanden?  

Schulden leiden daarbij ook tot extra problemen op tal van levensgebieden, omdat de impact van het hebben van schulden en leven in armoede grote gevolgen heeft voor het functioneren van mensen. De invloed op het brein is groot, vooral op het gedeelte waar het vermogen tot plannen en het bewaren van overzicht, is ingebed. Mensen die al in de schulden zitten, nemen daardoor vaak onverstandige beslissingen die hun situatie verslechteren. 

Mensen met schulden moeten dus zo snel en adequaat mogelijk geholpen worden. Wat is daarvoor nodig? 

  •  Basiskennis van financiën en zo snel mogelijk een aantal zaken regelen 
  • Een goede bejegening, begrip, goede uitleg en ondersteuning 

De kracht van een goede aanpak zit in deze combinatie concluderen wij als Federatie Opvang. Ook deskundigen als André Moerman, Nadja Jungmann en Tamara Madern benadrukken het belang van deze samenhang. Er is kritiek ten aanzien van de bestaande reguliere schuldhulpverlening die gemeenten bieden. Er moet meer aandacht komen voor bejegening en kwetsbare groepen. De kloof tussen cliënten in de opvang/beschermd wonen en deze schuldhulp moet worden overbrugd. Daartoe wordt samengewerkt met partijen als Stichting Lezen en Schrijven, NVVK , Divosa, de Landelijke Cliëntenraad Werk en Inkomen en anderen. 

Ook kan binnen de opvang/beschermd wonen de kennis op het gebied van financiën en het bespreekbaar maken van schulden verbeterd worden. Professionals geven ook aan dat daaraan behoefte bestaat. Met het project “Versterking financiële zelfredzaamheid van cliënten in de opvang” geven we hieraan een impuls. Dit wordt gesteund door het ministerie van SZW. 

Met deze training bieden we deze basiskennis voor de “niet-financiële”- professionals aan. We hopen dat dit een waardevolle bijdrage levert aan jullie vakman/vrouw-schap. Met deze “Module en de EHBA aanpak” (Eerste Hulp Bij Administratie) leggen we een basis in financiële kennis en een juiste benadering van cliënten met schulden. We gaan ervan uit dat met het regelen van een aantal basiszaken op financieel terrein, onze cliënten over het geheel ook beter kunnen worden begeleid. Zoals de negatieve impact van schulden en het verlies van overzicht mensen lamlegt, kan het wegnemen van de eerste problemen, de werkrelatie versterken en mensen op weg helpen.

Veel succes gewenst,
Jan Laurier
Voorzitter Federatie Opvang

2. Kwetsbare doelgroepen

Laaggeletterdheid en licht verstandelijke beperking (LVB)

Natuurlijk zijn er tal van problemen die mensen parten spelen bij het ontstaan van schulden. Laaggeletterdheid en LVB (Licht Verstandelijke Beperking) zijn problemen die wel op zeer grote schaal voorkomen. 

2,5 mio laaggeletterden in Nederland en 30% van de populatie in de opvang heeft een licht verstandelijke beperking. Federatie Opvang werkt in het project “Versterking financiële zelfredzaamheid van cliënten in de opvang” samen met Stichting Lezen & Schrijven. In dit hoofdstuk vind je nadere informatie over laaggeletterdheid. 

LVB en Laaggeletterdheid zijn problemen (die ook samen kunnen voorkomen) die moeten worden onderkend en waarop de dienstverlening moet worden aangepast. 

Xavier Moonen –een autoriteit op dit gebied- beschrijft in bijgaand artikel de problemen van mensen met LVB . 

Je hoeft geen specialist op dit terrein te zijn, maar zorg wel dat je alert bent op je cliënt. Begrijpt hij/zij jouw uitleg? Waarin moet je juist ondersteunen? Dit zie je ook terug in de intake-vragen. 

Download:
Factsheet Laaggeletterdheid en geld
Factsheet eenvoudige taal voor laaggeletterden
Artikel Xavier Moonen: LVB

Valente is de branchevereniging voor begeleiding, participatie en veilige opvang.

Gratis nieuwsbrief ontvangen van Valente?
Meld je hier aan
Contact

Piet Mondriaanplein 25
Postbus 830, 3800 AV Amersfoort.
033 461 50 29